زموږ خدمتونه پراخ کړي ترڅو نور ښارونه پکې شامل کړي او د مرکزي میساچوسټس د جنسي تیري بحران مرکز ته یې نوم ورکړل شي.

ps
منځپانګې ته لاړ شئ