د Worcester د جنسي تیري بحران پروګرام په 1981 کې شامل شو.

ps
منځپانګې ته لاړ شئ